Das&Boom Das&Boom KIDS!
Dassen schadelijk voor landbouw of juist omgekeerd
19 | 04 | 2016

Dassen schadelijk voor landbouw of omgekeerd


Door o.a. het LTO wordt de schade, die dassen kunnen veroorzaken, vaak enorm overdreven.

De onverdraagzaamheid van sommige agrariërs ten opzichte van dassen is voor hen extra lastig , omdat zij nu eenmaal beide gebruik maken van dezelfde gebied, het agrarisch cultuurlandschap.
Er is een tendens om elk teken van leven van dassen, wissels, mestputjes en hier en daar een vluchtpijp, als 'schade' aan te merken.
Jammer is dat vooral die boeren zich tot de media wenden en je meestal weinig hoort van boeren, die geen problemen hebben met dassen. Dat geeft een vertekend beeld.
(Zie blokje hiernaast voor een verfrissend tegengeluid)

Uit de gegevens van het Faunafonds, die landbouwschade vergoed, blijkt dat die schade, zeker in vergelijking met andere diersoorten erg meevalt.


Het onlangs door de provincie Limburg gepubliceerde rapport 'Dassenschade in maïsakkers en graslanden in Zuid-Limburg, (Van Rijn, S. 2015, rapport Delta Milieu Culemborg) maakt bovendien duidelijk dat die cijfers van het Faunafonds ook nog eens een zwaar overtrokken beeld schetsen van de werkelijke geleden schade.

Het rapport bewijst, dat in Zuid Limburg in de praktijk de geclaimde schade bij gedoogovereenkomsten een factor 4 tot 8 hoger ligt dan de feitelijke geleden schade (oppervlaktederving). Ook bleek de getaxeerde schade aan maisakkers gemiddeld 5 maal hoger te zijn dan de werkelijk door dassen veroorzaakte schade (in het onderzoek jaar 2015). De schade aan grasvelden bleek zeer beperkt en voornamelijk te worden veroorzaakt door wilde zwijnen.
Ook een deel van de geclaimde schade in maisakkers door dassen bleek in werkelijkheid te zijn veroorzaakt door wilde zwijnen. Schade door de das wordt vergoed, die door wilde zwijnen niet.
Dassen veroorzaken dus nauwelijks schade voor de landbouw.

Landbouw juist schadelijk voor dassen
Echte schade wordt echter voornamelijk veroorzaakt door de sector zelf. Onder anderen de das heeft als bewoner van het agrarisch cultuurlandschap veel te leiden van de landbouw. De landbouw is de sector met zowel de meest frequente als meest negatieve effecten op natuurgebieden en soorten, voornamelijk ten gevolge van intensivering en schaalvergroting.
In Nederland speelt dit nog meer dan in Europa: tweederde van onze grond is in gebruik voor de landbouw.

Dit blijkt uit het rapport 'Topsector Natuur', een onderzoek naar de biodiversiteit in Nederland, dat in opdracht van de Vogelbescherming en Natuurmonumenten vorig jaar is gepubliceerd. Hierin wordt verder geconcludeerd;


* De sectoren met het grootste effect op de natuur zijn landbouw, waterbeheer, grondstoffenwinning, infrastructuur/wegtransport, bouw, energie, exploitatie/jacht en recreatie.

* Deze sectoren hebben vaak negatieve effecten op soorten en hun leefgebieden, met landbouw als absolute koploper in zowel frequentie als ernst.



Wordt het tijd voor bijscholing?

Op de website van het LLTB werd vorig jaar een artikel geplaatst over een paar uitgezette verweesde jonge dassen. De boeren waren bezorgd over de '' enorme schade aan gewassen' die die dassen zouden kunnen veroorzaken

Hierop is één reactie binnengekomen van een boer uit Sibbe :

Sterk overdreven allemaal. Ben zelf boer in het dorp Sibbe. Als er ergens veel dassen voorkomen is het hier. Nauwelijks schade in de maispercelen. Enkele maiskolven opgevreten en hiervoor krijgen we ruimschoots vergoeding. In feite is de uitbetaalde vergoeding te veel voor de geleden schade. Mollen en woelratten in mijn graspercelen worden zelfs in toom gehouden door de dassen. Het ecologisch evenwicht komt weer langzaam terug, zou ik zo maar durven zeggen. Maar wie ben ik, een gewone boer, wel eentje met hart voor het landschap en alles wat hierbij hoort

R. B.





Van Rijn, S. 2015. Dassenschade in maïsakkers en graslanden in Zuid-Limburg. Rapport Delta Milieu Culemborg
download bovenstaand rapport




TOPSECTOR NATUUR , Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Publicatie: © Bureau Ulucus, oktober 2015
download bovenstaand rapport

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA