Hoeveel geld is er al ingezameld?
De verwachte kosten voor de juridische acties zijn 375.000 euro. Op dit moment hebben we reeds 345.000 euro aan kosten moeten maken. Uw bijdrage hierin is tot nu toe 297.800 euro. Hartelijk dank!

Das&Boom blijft juridisch monitoren

De bezuinigingen van het kabinet Rutte I hebben Das&Boom genoodzaakt haar activiteiten begin 2011 weer over de volle breedte uit te breiden. Das&Boom is nog steeds bezig met de juridische toetsing van het natuurbeleid. Want ondanks de huidige voornemens van het nieuwe kabinet, vinden veel ingezette bezuinigingsmaatregelen nog steeds doorgang. Het blijft noodzakelijk om juridisch te toetsen of wezenlijke onderdelen van beleid gaan breken met het beleid van het vorige kabinet. Deze activiteiten kosten veel geld. Steun Das&Boom hierbij en...

...koop nu uw Natuurrechten!
De das vogelvrij in Nederland?

 

Hieronder vindt u actuele berichten:

 • 12 augustus 2013

  Analyse uitspraak rechter in korhoen- en otterzaak in tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht

  Jacqueline Zijlmans analyseerde de gerechterlijke uitspraken in de otter- en korhoenzaak in tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht, van juli 2013. Bekijk hier het artikel.
 • 15 juni 2013

  Das&Boom verheugd over stop verkoop natuurgebieden Staatsbosbeheerechter

  Das&Boom is verheugd over het besluit van staatssecretaris Dijksma dat Staatsbosbeheer geen natuurgebieden meer hoeft te verkopen om 100 miljoen euro te bezuinigen. De mogelijke alternatieve bezuinigen die worden genoemd stemmen ons optimistisch: verkoop van recreatieve erfpachtpercelen, het opwekken van groene energie en het verhogen van de bezoekersaantallen. Natuurlijk blijft Das&Boom gefocust op de bezuinigingsplannen van Staatsbosbeheer. De grondenverkoop is immers enkel gepauzeerd en nog niet definitief van de baan.
  Het vertrouwen moet terug gewonnen worden, dit kan de eerste stap zijn. Zolang de politiek maar beseft dat natuur geen linkse hobby is, maar van vitaal belang voor onze leefomgeving, onze gemeenschap en onze economie. Knippen in de natuur is knippen in de economie.
 • 22 mei 2013

  Uitspraak creëert meer kansen voor de otter

  Das&Boom en Otterstation Nederland hebben staatssecretaris Bleker in 2012 aangeschreven, om maatregelen te nemen om het duurzaam voortbestaan van de otter in Nederland veilig te stellen. Wegens het uitblijven van de benodigde maatregelen hebben Das&Boom en Otterstation Nederland de Staat gedagvaard, 25 maart 2013 heeft de zitting plaatsgevonden.
  Vandaag is de uitspraak gedaan. Het hof gebiedt de Staat om het onderzoek naar de otterpopulatie voort te zetten en te financieren totdat de otter duurzaam kan voortbestaan in Nederland.
  Ook moet de Staat alle knelpunten oplossen; knelpunten zijn voor de otter gevaarlijke verkeersituaties. Alle reeds bekende knelpunten moeten binnen 1 jaar 'ottervriendelijk' gemaakt zijn. Daarnaast heeft de Staat een half jaar de tijd om alle andere knelpunten in kaart brengen, deze moeten vervolgens binnen 1 jaar ook aangepast zijn. Das&Boom en Stichting Otterstation Nederland zien dit als een belangrijke overwinning in hun streven.
  Teleurstellend is dat het hof de Staat geen verplichtingen heeft opgelegd inzake de Natte As;
  met het herstel van de Natte As zou in Nederland 14.500 hectare nieuwe natte natuur als robuuste verbinding worden toegevoegd aan het ecologisch netwerk. Voor de otter is onder meer verbinding van de Overijsselse Weerribben met de Wetlands van Friesland, Groningen en Duitsland belangrijk om het leefgebied te vergroten. Lees hier de uitspraak.
 • 22 mei 2013

  Rechter ontslaat de staat van zorgplicht - soorten buiten de EHS vogelvrij verklaard

  De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Das&Boom om de verkoop van 16 natuurgebieden in Daarle door Staatsbosbeheer te verhinderen af. 'Een teleurstellende en politieke uitspraak. Het voorzorgbeginsel van internationale natuurwetgeving wordt met voeten getreden. De bewijslast dat geen sprake is van ernstige of onomkeerbare schade ligt kennelijk niet meer bij voorstanders van een ingreep op de natuur, maar bij de tegenstanders. Beschermde soorten buiten de EHS zijn hiermee vogelvrij verklaard. Onbegrijpelijk en gevaarlijk', aldus Jaap Dirkmaat van Das&Boom
  Door de uitspraak kunnen staatssecretaris Dijksma en Staatsbosbeheer verder gaan met de verkoop per opbod van ruim 32 hectare landschapselementen en kleine natuurterreinen rondom Daarle. Tijdens de zitting gaf de landsadvocaat aan dat zij geen kettingbeding voor instandhouding en beheer van de terreinen op wil nemen omdat daardoor de animo van de gronden nihil zou zijn.
  Staatsbosbeheer heeft voor de periode 2012 - 2016 een financiele taakstelling gekregen van 100 miljoen euro. Nadat onder Rutte I door staatssecretaris Bleker tevergeefs is geprobeerd om Staatsbosbeheer te dwingen tot verkoop, lijkt na een reorganisatie deze verkoop van gronden de enige manier om aan de taakstelling te voldoen. Hiervoor wordt beoogd 17.000 hectare grond buiten de Ecologische Hoofd Structuur, zoals houtwallen, elzensingels, ruilverkavelingsbosjes en zelfs kleine natuurterreinen te verkopen.
  De eerste pilot in Daarle zorgde voor een golf van opwinding. Stichting Das&Boom spande een rechtszaak aan. Tijdens deze rechtszaak bleek dat in de directe nabijheid van de landschapselementen rondom Daarle alleen al 59 beschermde broedvogelsoorten -waarvan 9 rode lijst soorten- voorkomen.
  Tijdens een hoorzitting van de vaste Kamercommissie in de Tweede Kamer werd bepaald dat de aanvankelijk vier geplande verkoopfases na de eerste fase opgeschort zouden worden om te evalueren. Deze evaluatie moet 12 juni gepresenteerd worden aan de Tweede Kamer. De vraag hoe je een proces kan evalueren als bij aanvang niet bekend is wat de natuurwaarden van het gebied zijn, blijft onbeantwoord. Ook is twijfelachtig hoe in zo’n korte periode een reële evaluatie gehouden kan worden, de gewijzigde eigendomssituatie is nog geen maand oud. Rest nog dat de Staatssecretaris alle nieuwe eigenaren om toestemming moet vragen om het gebied te mogen betreden voor de evaluatie. Lees hier de uitspraak.
 • 10 mei 2013

  Kort geding van Das&Boom tegen SBB en staat inzake verkoop natuurgebieden dient op 15 mei

  Das&Boom maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de voorgenomen verkoop van gronden van Staatsbosbeheer, voor de dier- en plantensoorten die de betreffende gronden gebruiken als leef- en/of foerageergebied dan wel groeiplaats. Deze zorgen hebben wij al diverse malen bij zowel Staatsbosbeheer als de Staatssecretaris geuit en toegelicht. De voorgenomen verkoop strijdig met natuurbeschermingswet(ten), en daarmee onrechtmatig.
  Das&Boom heeft Staatsbosbeheer gesommeerd om zo spoedig mogelijk te bevestigen dat zij niet tot verkoop van de percelen nabij Daarle zullen overgaan, noch van delen van de overige 17.000 hectare aan natuurgebieden liggend buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarnaast heeft Das&Boom de Staatssecretaris verzocht te bevestigen dat zij Staatsbosbeheer zal opdragen om af te zien van de verkoop van de gronden of dat ze geen goedkeuring zal verlenen voor verkoop van de gronden tot het moment waarop de rechter zich heeft uitgesproken over de rechtmatigheid van de verkoop.
  Wegens het uitblijven van de nodige maatregelen, is Das&Boom naar de rechtbank gestapt. Woensdag 15 mei zal om 10:00 het kort geding van Das&Boom tegen Staatsbosbeheer en de staat plaatsvinden. Bekijk hier de dagvaarding.
 • 12 april 2013

  Jaap Dirkmaat ontvangt Oudemansmedaille

 • Vrijdag 12 april reikte Hans Wijers, voorzitter van Natuurmonumenten, tijdens het Voorjaarsforum in Amersfoort de Oudemansmedaille uit aan Jaap Dirkmaat, voorzitter van Das&Boom, en directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich bijzonder inzetten voor de natuur. Jaap Dirkmaat is (mede-)oprichter van Das&Boom en natuurbeschermer van het eerste uur. Onder andere Victor Westhoff (1971), Ivo de Wijs (2005) en prof. dr. J.P. Bakker (2010) ontvingen eerder deze prijs, die is vernoemd naar de eerste voorzitter van Natuurmonumenten. Bekijk hier de redenen waarom het bestuur van de vereniging Natuurmonumenten de Oudemansmedaille aan Jaap Dirkmaat heeft toegekend.
 • 27 maart 2013

  Das&Boom vraagt staatssecretaris om uitleg grondverkoop SBB

  Das&Boom reageert schriftelijk op de brief van staatssecretaris Dijksma, gericht aan de Tweede Kamer, als reactie op het verzoek van Esther Ouwehand over de grondverkoop van Staatsbosbeheer. Lees hier de brief.
 • Das&Boom maakt zich zorgen over de uitspraken die de Staatssecretaris in deze brief doet: De Staatssecretaris verwacht dat bescherming van de natuur vanuit de gemeentelijke ruimtelijke ordering en de Flora- en faunawet gewaarborgd wordt, en geeft aan dat het Ministerie hierop geen sturing zal geven. Het benodigde beheer van deze gebieden kan echter niet door de ruimtelijke ordening, noch door de Flora- en faunawet afgedwongen worden. Daarnaast wordt handhaving en toezicht vanuit deze regelgeving niet of nauwelijks toegepast. De Staatssecretaris stelt o.a. dat dassenburchten reeds worden beschermd door de Flora- en faunawet. Wij en provinciale dassenwerkgroepen worden nog regelmatig geconfronteerd met stroperij en vandalisme van dassenburchten. Aangiftes hiervan worden veelal wegens overbelasting bij politie en justitie niet opgepakt. Das&Boom vindt het ongehoord om gronden die eerder onteigend, dan wel aangekocht en onderhouden van gemeenschapsgeld zijn, zomaar te verkopen aan de hoogste bieder zonder daarbij de natuur de bescherming te bieden die zij zo hard nodig heeft, en vraagt de Staatssecretaris om uitleg.
 • 26 maart 2013

  Kort geding otter-korhoen: reportage RTV-oost

  Bekijk hier het nieuwsitem over de zitting van maandag 25 maart.
 • 20 maart 2013

  Staatssecretaris informeert kamer foutief over korenwolf

  Das&Boom reageert op de brief d.d. 1 maart 2013, gericht aan de Tweede Kamer inzake de
  vermeende misstanden die in het programma Zembla van 7 februari 2013 aan de orde zijn gesteld.
  In de inhoud van uw brief kan Das&Boom zich in grote lijnen vinden. De staatssecretaris doet echter uitspraken over de hamster, ook wel korenwolf genoemd, waarbij gesteld wordt dat de Staat in de daarover gevoerde
  rechtszaak op alle punten in het gelijk gesteld is. Dit is niet het geval. De Rechtbank in Den Haag
  heeft de Staat gesommeerd om de verbindingszones met 50 hectare uit te breiden, op zodanige wijze
  dat de in 2010 geldende situatie wordt hersteld. Lees verder.
 • 13 maart 2013

  Das&Boom vraagt Natuurmonumenten en 12 landschappen om actie te ondernemen

  Das&Boom heeft een brief verzonden aan de directies van Vereniging Natuurmonumenten, de 12Landschappen, en de afzonderlijke twaalf landschappen inzake het door Das&Boom ingediende Wob-verzoek, waaarin we oproepen actie te ondernemen.Lees hier de brief.
 • 13 maart 2013

  Staatsbosbeheer doet erfgoed en bedreigde diersoorten in de verkoop, Das&Boom dient Wob-verzoek in!

  Lees hier het WOB verzoek, en bekijk hier het persbericht wat Das&Boom inzake het WOB-verzoek verspreid heeft.
 • 12 maart 2013

  Rechtszaken korhoen en otter op 25 maart 2013

  Das&Boom bereidt de rechtszaken van maandag 25 maart voor. Onze advocaat heeft aanvullende producties (bewijsstukken) inzake de korhoen- en otterprocedure ingediend. (bekijk aanvulling otterdossier, bekijk aanvulling korhoendossier)
 • 30 oktober 2012

  Een eerste blik op het regeerakkoord: 'bruggen slaan'

  In 2012 gaven Nederlandse overheden beduidend meer uit aan sport dan aan de natuur, de moeder van onze economie en ons bestaan. Volgens het regeerdakkoord moeten loterijen, als deze de komende jaren meer omzet maken, deze extra afdracht aan de sport doneren. Lees meer...
 • 24 september 2012

  Jaap Dirkmaat reikt Heemprijs 2012 uit

  Jaap Dirkmaat, voorzitter Das&Boom,heeft vrijdag 21 september de Heemprijs mogen uitreiken aan het project Berkelpark. Dit project blinkt uit in het bevorderen van o.a. de biodiversiteit, natuurwaarde, burgerparticipatie, educatie en heeft zowel een grote economische als maatschappelijke waarde. Lees meer...
 • 6 september 2012

  Rolbericht inzake otter-zaak

  De zaak is verwezen naar de rol van 17 oktober a.s. voor het nemen van een conclusie van antwoord van de staat. Lees hier het rolbericht.
 • 3 september 2012

  Rolbericht inzake korhoen-zaak

  De zaak is verwezen naar de rol van 10 oktober a.s. voor het nemen van een conclusie van antwoord van de staat. Lees hier het rolbericht.
 • 23 augustus 2012

  Das&Boom dagvaardt staat om otter

  Das&Boom en Otterstation Nederland hebben staatssecretaris Bleker 20 maart 2012 aangeschreven maatregelen te nemen om het duurzaam voortbestaan van de otter in Nederland veilig te stellen. Inmiddels zijn kleine stappen genomen, echter volstaan deze niet om het duurzaam voortbestaan te garanderen.
  Wegens het uitblijven van de benodigde maatregelen heeft advocatenkantoor AKD op 23 augustus 2012 namens Das&Boom en Otterstation Nederland de dagvaarding inzake de situatie van de otter aan haar procesadvocaat verzonden. De dagvaarding zal ter rolzitting van 5 september 2012 bij de Rechtbank Den Haag worden aangebracht. Lees hier de dagvaarding.
 • 17 augustus 2012

  Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-gebieden strijdig met Europees en internationaal recht

  Das&Boom heeft haar zienswijze ingediend inzake het Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-gebieden, dat momenteel ter inzage ligt. In het Ontwerp-wijzigingsbesluit worden de complemantaire doelen, opgenomen in de aanwijzingsbesluiten voor 13 Natura 2000-gebieden, geschrapt. Das&Boom meent dat het schrappen van deze doelen strijdig is met internationaal en Europees recht. Lees hier de zienswijze.
 • 17 augustus 2012

  Das&Boom dagvaardt staat om korhoen

  Das&Boom heeft staatssecretaris Bleker 18 april 2012 reeds aangeschreven onmiddellijk maatregelen te nemen om het korhoen alsnog voor uitsterven te behoeden. Inmiddels zijn kleine stappen genomen om de populatie van het korhoen te vergroten, echter volstaan deze niet om de Nederlandse populatie veilig te stellen. Das&Boom heeft 13 juli 2012 de concept dagvaarding aan staatssecretaris Bleker verzonden.
  Wegens het uitblijven van een adequate reactie heeft Advocatenkantoor AKD op 13 augustus 2012 namens Stichting Das&Boom de dagvaarding inzake het dreigend uitsterven van het korhoen aan haar procesadvocaat verzonden. De dagvaarding zal ter rolzitting van 29 augustus 2012 bij de Rechtbank Den Haag worden aangebracht.
  Lees hier de dagvaarding
 • 7 augustus 2012

  Uw gift fiscaal aftrekbaar

  Wilt u ons extra steunen door belastingvrij te schenken? Kies dan voor een periodieke schenking via een notariële akte. Das&Boom is namelijk een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook welk ANBI genoemd. Dankzij de ANBI status kunt u uw gift aftrekken van uw inkomens of vennootschapsbelasting. U kunt dit uiteraard zelf via de notaris regelen, maar wij kunnen het ook gratis voor u regelen bij onze eigen notaris. Meer informatie over belastingvrij schenken is ook te vinden op de website www.belastingdienst.nl.
 • 7 augustus 2012

  Natuurbeheer loopt serieus gevaar

  Lees hier het artikel uit Tuin en Landschap over de mogelijke gevolgen van genomen maatregelen op het vlak van natuur door het huidige demissionaire kabinet. Doe ook mee met de peiling op www.tuinenlandschap.nl.
 • 12 juli 2012

  Das&Boom start hoofdprocedure tegen de staat

  De minister van Infrastructuur en Milieu, mw. M.H. Schultz van Haegen, en staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dhr. H. Bleker krijgen veertien dagen de tijd om een groot aantal anti-natuur maatregelen, die in strijd zijn met internationale verdragen en afspraken, alsnog terug te draaien of te nuanceren. Doen zij dat niet, dan gaat de dagvaarding weg waarin beide bewindslieden onrechtmatig handelen ten laste wordt gelegd. Voor meer informatie kunt u het persbericht bekijken, of de brief aan Bleker en Schultz.
 • 9 juli 2012

  Das&Boom stuurt Bleker brief inzake verkoop gronden Staatsbosbeheer

  Meer informatie over de acties van Das&Boom tegen plannen van de verkoop van gronden van Staatsbosbeheer kunt u lezen in de brief die vandaag naar staatssecretaris Bleker is verstuurd.
 • 30 mei 2012

  Koop nu uw natuurrecht!

  Das&Boom heeft uw steun hard nodig, om de noodzakelijke juridische toetsing van genomen bezuiningen voort te kunnen zetten. Koop nu uw natuurrecht en steun Das&Boom in haar strijd!
 • 25 mei 2012

  Das&Boom gaat door: de strijd is nog niet gestreden

  Ondanks de val van het kabinet, vinden veel bezuinigingsmaatregelen nog steeds doorgang. Das&Boom is van mening dat op de beschikbare gelden voor natuur - die eigenlijk al te weinig waren - uberhaupt niet bezuinigd mag worden. Nog steeds dient voorbeeld gesteld te worden voor de toekomst, dat niet bezuinigd kan worden op natuur, en dat voldaan moet worden aan internationale verplichtingen. Veel genomen bezuinigingen zijn ook nog niet controversieel verklaard. Das&Boom zal de juridische toetsing daarom voortzetten.
 • 15 mei 2012

  Bleker erkent problematiek otterpopulatie

  Das&Boom en Stichting Otterstation Nederland stuurden 20 maart een brief naar Staatssecretaris Bleker, met daarin te nemen maatregelen voor het duurzaam voortbestaan van de otter in Nederland (lees hier de brief aan Bleker). Bleker stelt in zijn antwoord dat een aantal voorgestelde maatregelen idd slechts door de rijksoverheid kunnen worden genomen, en dat hij zich beraadt over de van rijkswege te nemen stappende om de otterpopulatie duurzaam in stand te houden. Das&Boom wordt op de hoogte gehouden (lees hier het antwoord van de staatssecretaris) .
 • 10 mei 2012

  Das&Boom verzoekt gedeputeerde Gelderland onderhandelingsakkoord te staken

  De advocaat van Das&Boom heeft de gedeputeerde Van Dijk van de provincie Gelderland verzocht om de uitvoering van het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur te staken. Lees hier de brief.
 • 23 april 2012

  KABINET IS GEVALLEN

  Bij aanvang van de juridische toetsing van de voor natuur desastreuze bezuinigingen op natuur van het kabinet-Rutte, werd ook rekening gehouden met het tussentijds vallen van het kabinet. Er is toen afgesproken de procedures in zo'n situatie gewoon door te zetten, ook met het oog op toekomstige kabinetten, om zo de natuur als wezenlijk belang juridisch vastgelegd te krijgen.
  De val het kabinet betekent geenszins dat alle snode plannen nu ineens stilliggen. Onze advocaat heeft een brief gestuurd (klik hier om de brief te lezen) aan alle oppositiepartijen met het dringende verzoek alle wetgevingstrajecten op het gebied van natuur, milieu en ruimte ordening controversieel te verklaren. Dit wil zeggen dat dit huidige demissionaire kabinet op dat punt geen beslissingen meer mag nemen. Omdat de omgevingswet ook de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur formeel moet regelen, verzoeken we de fracties tevens om contact op te nemen met de collega's in de provincies om het bestuursakkoord open te breken.
  Alle procedures van Das&Boom worden op voorhand niet stopgezet, alleen al vanwege de urgentie die ze dragen. En ook de door Das&Boom voorgenomen bodemprocedure (tegen het totale kabinetsbeleid jegens natuur en de rechtmatigheid daarvan) zal met het oog op een toekomstige kabinet(ten) een waarschuwend karakter moeten krijgen. Cruciaal in deze procedure staat het onverwringbaar recht van opeenvolgende generaties dat het natuurlijke en landschappelijk erfgoed minimaal in een instandhoudingstaat gehouden of gebracht moet worden.
  Ook het niet begeleiden van met uitsterven bedreigde diersoorten blijft onderdeel van de juridische strijd, omdat deze situatie bij sommige soorten zo acuut is dat een eventueel nieuw kabinet, met nog te vormen beleid, wel eens te laat zou kunnen komen. Bovendien zal, welk kabinet er ook gevormd wordt, duidelijk moeten zijn dat zelfs een economische crisis, of financieel gezien mindere periode, geen aanleiding kan zijn om internationale afspraken of verdragen niet na te komen.
 • 19 april 2012

  Het doek valt voor het korhoen

  Het korhoen, een van de strengst beschermde Europese soorten, dreigt het zoveelste slachtoffer te worden van dit Kabinet.
  Stichting Das&Boom heeft de Staatssecretaris Bleker aangeschreven (lees hier de brief) om onmiddellijk maatregelen te nemen om deze soort alsnog voor uitsterven te behoeden. Wanneer Bleker niet tijdig reageert volgt een dagvaarding en kort geding. Lees hier het persbericht.
  .
 • 21 maart 2012

  Otter dreigt uit te sterven - Das&Boom eist maatregelen van Bleker

  Das&Boom en Stichting Otterstation Nederland sturen een brief aan Staatssecretaris Bleker, waarin maatregelen worden geeist om het duurzaam voortbestaan van de otter in Nederland veilig te stellen. Lees hier de brief aan Bleker en lees hier het persbericht.
 • 14 december 2011

  Gelderse natuurorganisaties schrappen vrijwillig 5700 hectare toegezegde natuur

  In overleg met Gedeputeerde Staten van Gelderland, hebben gisteren een aantal natuurorganisaties ingestemd met de halvering van de Gelderse natuurambitie.
  Volgens deze natuurorganisaties wordt, ondanks deze aderlating, toch voldaan aan internationale verplichtingen. Volgens Das&Boom voorzitter Dirkmaat is dat klinkklare onzin.
  Lees hier het persbericht.
 • 14 december 2011

  Brabant stemt tegen natuurakkoord

  Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben afgelopen vrijdag tegen de overdracht van taken voor natuurbeheer aan de provincie gestemd. De zaterdag ervoor, 3 december, heeft Jaap Dirkmaat een toespraak gehouden voor SP-statenleden uit geheel Nederland. Hij trad vooral in debat met de Brabantse Statenfractie, die natuur dreigde te offeren in het belang van de coalitie. Dirkmaat wist op overtuigende wijze SP-statenleden aan zijn kant te krijgen om tegen het natuurakkoord te stemmen. Later stemden 4 SP-statenleden tegen het bestuursakkoord. Daarmee verwerpt de provincie Noord-Brabant het akkoord met Bleker. Lees verder...
 • 7 december 2011

  Bleker lapt gerechtelijke uitspraak aan zijn laars

  Afgelopen augustus sommeerde de rechtbank in Den Haag staatssecretaris Bleker om de ecologische verbindingzones in Zuid-Limburg, 50 hectaren groot, weer te herstellen. Deze waren wegens bezuinigingen opgeheven. Na het winterklaar maken van de akkers in Limburg blijkt er geen enkele hectare te zijn gerealiseerd en ruzieën de provincie en het Rijk over wie nu moet betalen om deze verbindingen te herstellen.

  Das&Boom is het meer dan zat en eist nu onder dreiging van een tweede kort geding dat Bleker de gerechtelijke uitspraak uitvoert. Ze heeft de staatsecretaris een ultimatum gesteld. Lees hier de brief.
 • 1 december 2011

  IPO gaat opnieuw met Bleker aan tafel

  Naar aanleiding van de correspondentie van Das&Boom (zie dd 5 oktober 2011, brief aan alle provinciale statenleden, en persbericht) met betrekking tot de bestuursovereenkomst tussen rijk en provincies, gaat het Interprovinciaal Overleg (IPO) opnieuw praten met Bleker (zie brief IPO, dd 1 december 2011)
 • 11 november 2011

  Das&Boom geeft nadere onderbouwing bij de Europese Commissie

  Das&Boom heeft een nadere onderbouwing gestuurd op de eerder dit jaar ingediende tweeledige klacht naar de Europese Commissie. Lees verder...
 • 11 november 2011

  Aanvullende reactie Das&Boom op Wetsvoorstel Wet Natuur.

  Lees hier de brief.
 • 28 oktober 2011

  Das&Boom stuurt reactie op concept Natuurwet

  Das&Boom reageert vandaag op de concept Natuurwet van staatssecretaris Bleker.
  Voorzitter Jaap Dirkmaat: 'Wij dragen argumenten aan voor wakkere leden van de Eerste Kamer en de Raad van State die dit 'kookboek' voor uitsterven nog kunnen keren.' Lees hier het persbericht, en klik hier om de reactie van Das&Boom te bekijken.
 • 21 oktober 2011

  Wetsontwerp 'Wet Natuur' rampzalig voor dassen. Dassen weer vogelvrij.

  In de nieuwe 'Wet Natuur' worden alleen nog de met acuut uitsterven bedreigde diersoorten beschermd, zoals de otter en de korenwolf, om een directe aanvaring met Brussel te voorkomen.
  Echter alle andere diersoorten raken hun bescherming kwijt, ook kwetsbare soorten, waar het na veel inspanning weer iets beter mee gaat, zoals de das. Lees verder...
 • 7 oktober 2011

  Harpoenen uit het vet, dassen door het riool

  De nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker is een stap dichterbij en zal catastrofale gevolgen hebben voor de door de samenleving met moeite uit het dal getrokken diersoorten zoals das en boommarter. Lees hier het persbericht van Das&Boom.
 • 7 oktober 2011

  Provincies erven failliet Rijksnatuurbeleid

  In een brief aan alle provinciale statenleden van de twaalf provincies waarschuwt Das&Boom voor de (juridische) gevolgen wanneer de Staten instemmen met de bestuursovereenkomst tussen de provincies en het Rijk. Lees hier die brief en ons persbericht.
 • 28 september 2011

  Jaap Dirkmaat en staatssecretaris Bleker bij EenVandaag

  Wat zijn de gevolgen van Blekers drastische bezuinigingen op de natuur? En, komt hij er mee weg? En wat doet Das & Boom er aan? Bekijk de antwoorden hier.
 • 26 september 2011

  Jaap Dirkmaat geeft reactie op bezuinigingen natuur

  Das&Boom voorzitter Jaap Dirkmaat gaat bij Omroep Gelderland in op de bezuinigingen op de natuur (klik op de aflevering van 25 september 2011).
 • 21 september 2011

  Reactie Das&Boom op schrappen 63 natuurgebieden

  Das&Boom voorzitter Jaap Dirkmaat reageert bij de Tros Nieuwsshow op de plannen van staatssecretaris Bleker voor het schrappen van 63 natuurgebieden, de gedeeltelijke stop op natuurbescherming en de radicale bezuinigingen.
 • 14 september 2011

  Staatssecretaris Bleker geeft vreemde draai aan advies hoogleraren internationaal natuurbeschermingsrecht

  Lees hier het persbericht van Das&Boom. Bekijk hier het rapport.
 • 7 september 2011

  Das&Boom: CDA plan minacht natuur

  Het door Ger Koopmans (CDA) in het NOS journaal gepresenteerde natuurplan, dat staatssecretaris Bleker moet helpen te bezuinigen, is pure minachting van die natuur. Lees hier het persbericht van Das&Boom en lees hier dit CDA plan.
 • 2 september 2011

  Das&Boom vraagt helderheid aan Staatsbosbeheer

  Omdat de antwoorden van de directeur van Staatsbosbeheer op twee eerdere brieven van D&B (lees onze brief van 7 april of voor die van 10 mei) nogal onbevredigend waren (klik hier voor zijn reactie op onze eerste brief of op onze tweede brief) hebben we opnieuw een brief gestuurd waarin we vragen om concrete en specifieke antwoorden. Deze brief kunt u hier lezen.
 • 2 september 2011

  Zienswijze Das&Boom voor herijking EHS

  Das&Boom heeft input geleverd aan de overheid over de voorgenomen herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en de gevolgen daarvan voor de biodiversiteit c.q. de gunstige instandhouding van beschermde dier- en plantensoorten. Lees hier onze zienswijze voor een goed natuurbeleid in Nederland.
 • 29 augustus 2011

  Rechter stelt Das&Boom grotendeels in gelijk inzake hamster

  Das&Boom Vandaag heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de zaak over de korenwolf. Bij de zitting twee weken geleden bleek al dat staatssecretaris Bleker op de meeste punten Das&Boom gelijk gaf en werden in feite de meeste eisen ingewilligd. Lees het persbericht voor meer informatie. Het vonnis van de rechter kunt u hier lezen.
 • 19 augustus 2011

  Uitspraak kort geding 29 augustus

  Op maandag 29 augustus 2011 doet de rechter uitspraak naar aanleiding van het kort geding van vrijdag 19 augustus jl. Vreemd genoeg was de landsadvocaat het in grote lijnen eens met onze aanklacht over de nalatigheid ten aanzien van de korenwolf. We zijn benieuwd wat de rechter vindt….
 • 17 augustus 2011

  Kort geding korenwolf vrijdag 19 augustus

  Das&Boom heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden vanwege grove nalatigheid ten aanzien van de bescherming van de korenwolf. Dit kort geding dient vrijdag 19 augustus om 12.00 uur bij het Gerechtshof aan de Prins Clauslaan 60 in Den Haag. Lees hier de dagvaarding.
 • 15 augustus 2011

  Das&Boom in uitzending Vroege Vogels

  'Geen land ter wereld heeft 95% van zijn beken en rivieren vernield. We hebben onze natuur zwaar verminkt, dan moet je boete doen. Dan moet je terugbetalen. Anders sterft ook de otter uit'. Luister hier de toelichting die Das&Boom voorzitter Dirkmaat deed bij Vroege Vogels.
 • 3 augustus 2011

  Das&Boom: staatssecretaris Bleker duikt weg in smoes

  Onder druk van juridische acties van Das&Boom duikt staatssecretaris Bleker weg in een smoes van decentralisatie (zie brief van Bleker). Volgens zijn zeggen zouden de provincies voortaan verantwoordelijkheid dragen voor de internationale verplichtingen die de rijksoverheid is aangegaan. De redeneertrant van de staatssecretaris zou voor Limburg betekenen dat ze miljoenen zou moeten aanwenden om de Nederlandse Staat te helpen te voldoen aan de internationale verplichtingen. 'De omgekeerde wereld', moeten ze in Limburg gedacht hebben en dus stuurde men een brief op poten (bekijk de brief hier) naar Bleker. Lees hier het complete persbericht van Das&Boom hierover.
 • 7 juli 2011

  Steun Das&Boom!

  Das&Boom heeft uw steun hard nodig. De rechtszaken die we (gaan) voeren tegen het afbrekende natuurbeleid van dit kabinet kosten helaas veel geld. Das&Boom ontvangt geen subsidie maar is afhankelijk van uw giften. Door natuurrechten te kopen steunt u ons maar vooral de natuur.
 • 7 juli 2011

  Das&Boom dagvaardt Staat der Nederlanden

  Das&Boom heeft de Staat der Nederlanden gedagvaard in een kort geding vanwege grove nalatigheid ten aanzien van de bescherming van de korenwolf. Lees hier het persbericht of de dagvaarding.
 • 4 juli 2011

  Das&Boom vraagt staatssecretaris Bleker om bewijs delegeren korenwolfverantwoordelijkheid

  Volgens staatssecretaris Bleker zou het beleid omtrent de korenwolf aan de provincie Limburg gedelegeerd zijn. Das&Boom betwijfelt dit zeer, vandaar een hernieuwde brief aan dhr. Bleker, een brief aan Gedeputeerde Staten van Limburg en een brief aan het Inter Provinciaal Overleg met vragen om bewijzen hiervan.
 • 4 juli 2011

  Blekers reactie op Korenwolfbrief Das&Boom

  Staatssecretaris Bleker stelt, in zijn antwoordbrief aan Das&Boom (en onze advocaat) over de korenwolf, dat het betreffende beleid aan de provincie Limburg overgedragen zou zijn. Lees hier zijn brief.
 • 21 juni 2011

  Antwoorden staatssecretaris Bleker op vragen Das&Boom

  Staatssecretaris Bleker heeft geantwoord op de vragen die Das&Boom hem op 15 maart gesteld had. Bekijk hier de antwoorden van Bleker. Das&Boom beraadt zich op een reactie en we zullen onjuistheden gebruiken in de juridische procedures.
 • 6 juni 2011

  Antwoorden van Alterra op vragen Das&Boom

  In het kader van haar rechtszaak tegen het regeringsbeleid heeft Das&Boom de directie van het onderzoeksinstituut Alterra om opheldering gevraagd betreffende het stopzetten van de monitoring. Lees hier de reactie van Alterra.
 • 6 juni 2011

  Waarom Das&Boom Bleker aanklaagt

  Waarom Das&Boom staatssecretaris Bleker aanklaagt voor het verdwijnen van de hamster blijkt duidelijk uit de Vroege Vogels radioreportage van zondag 5 juni. Beluister hier de uitzending.
 • 6 juni 2011

  Jaap Dirkmaat geeft uitgebreide toelichting

  Das&Boom voorzitter Jaap Dirkmaat geeft in het hieronder genoemde interview nogmaals duidelijk aan waarom Das&Boom het natuurbeleid van staatssecretaris Bleker aanvecht en welke zeer kwalijke gevolgen dit beleid heeft voor de natuur. Bekijk hier het interview.
 • 25 mei 2011

  Ook Harm Edens steunt Das&Boom

  Harm Edens heeft zich openlijk achter Das&Boom geschaard. Door natuurrechten te kopen steunt hij de acties van Das&Boom (onder meer bekend van Blekerleaks.nl), die rechtszaken is gestart, waarbij het natuurbeleid van dit kabinet getoetst wordt aan (inter)nationale wetten en verdragen. Lees meer...
 • 20 mei 2011

  NRC publiceert uitgebreid artikel over Das&Boom

  Vandaag is een uitgebreid artikel te lezen in NRC over de juridische acties van Das&Boom. Klik hier om het interview met voorzitter Jaap Dirkmaat te lezen.
 • 19 mei 2011

  VVD wil af van 'verlammende' regels natuurbescherming

  De VVD wil af van de verlammende natuurbeschermingsregels (lees artikel): zo maakte de VVD 18 mei jl. bekend. Volgens Das&Boom de zoveelste poging van de liberalen om onder strenge natuurbeschermingsregels uit te komen, met als enige excuus dat deze regels - die nu eindelijk werkingskracht hebben - verlammend werken op de economie. Lees hier het persbericht.
 • 17 mei 2011

  Das&Boom ontvangt brede steun

  Duizenden burgers hebben al natuurrechten gekocht en betuigen hun steun. De eerste honderduizend euro is bereikt. Ook steeds meer (collega)organisaties sluiten zich aan. Klik hier om het persbericht te lezen.
 • 17 mei 2011

  Reactie Das&Boom op brief directeur Natuurmonumenten

  De directeur van Natuurmonumenten heeft in Trouw aangegeven waarom zijn club, in tegenstelling tot Das&Boom, geen juridische stappen onderneemt tegen dit kabinetsbeleid. De reactie van Das&Boom voorzitter Jaap Dirkmaat hierop kunt u hier lezen.
 • 11 mei 2011

  Das&Boom vraagt staatssecretaris Bleker om opheldering

  Omdat door het natuurbeleid van dit kabinet/staatssecretaris Bleker de hamster (opnieuw) met uitsterven bedreigd is heeft Das&Boom bij de staatssecretaris om opheldering gevraagd. Lees hier de brief.
 • 10 mei 2011

  Open brief aan directeur Staatsbosbeheer

  Das&Boom heeft een open brief gestuurd aan directeur Chris Kalden van Staatsbosbeheer (SBB) over het feit dat SBB gronden buiten de EHS in de verkoop doet die met gemeenschapsgeld zijn aangekocht en beheerd. Een van de belangrijkste vragen in de brief betreft de zorg van Das&Boom over alle dier- en plantsoorten in die gebieden. Lees hier de brief.
 • 6 mei 2011

  Das&Boom klaagt Nederland aan bij Europese Commissie

  Wegens schending van het Europees Recht (Biodiversiteitsverdag, Verdragen van Bern en Ramsar, Vogel-en Habitatrichtlijn) heeft Das&Boom de Staat der Nederlanden aangeklaagd bij de Europese Commissie.
  Lees hier de officiele aanklacht
 • 6 mei 2011

  Das&Boom licht Blekerleaks toe op Radio 1

  Das&Boom voorzitter Jaap Dirkmaat licht bij Radio 1 Goedemorgen Nederland toe waarom we gestart zijn met Blekerleaks.
  Luister hier de uitzending
 • 3 mei 2011

  Das&Boom lanceert Blekerleaks

  Das&Boom gaat nu vol de strijd aan tegen het natuurbeleid van dit kabinet en de vaak ongefundeerde en onjuiste uitspraken van staatssecretaris Bleker. Op www.blekerleaks.nl kan informatie gelekt worden over het beleid. Lees verder voor het persbericht...
 • 3 mei 2011

  Das&Boom daagt Bleker wegens stopzetten soortenonderzoek

  Voorzitter Jaap Jaap Dirkmaat vertelt bij Vara's Vroege Vogels waarom stopzetting van monitoringsonderzoeken van geherintroduceerde diersoorten onrechtmatig is en dat Das&Boom staatssecretaris Bleker hiervoor voor het gerecht zal dagen als hij deze onderzoeken niet hervat.
  Beluister de uitzending
 • 27 april 2011

  Onderzoek otters en korenwolven mag niet worden stopgezet

  Het onderzoeksinstituut Alterra gaat alle monitoringsonderzoeken naar geherintroduceerde diersoorten, in opdracht van en gefinancierd door de overheid, stopzetten. Das&Boom verzoekt om een juridische toetsing. Lees verder...
 • 26 april 2011

  Das&Boom nieuwsbrief 3:

  Lees de brieven aan staatssecretaris Bleker, aan de minister van I&M, mevr. Schultz van Haegen, en aan de directeur van Staatsbosbeheer, dhr. Kalden.
  Klik hier.
 • 18 april 2011

  Luister Vroege Vogels radiouitzending 17 april

  Zondag 17 april tijdens de uitzending van Vroege Vogels radio was een live-verslag van baltsende korhoenders te beluisteren. Het betrof een van de laatste korhoenders van Nederland. En misschien, vanwege het huidige kabinetsbeleid, ook de laatste keer te beluisteren... Des te meer reden om de Recht op Natuur actie te ondersteunen, om dit prachtige dier voor Nederland te behouden! Beluister hier de uitzending.
 • 12 april 2011

  Europese Commissie tikt Bleker op de vingers

  De Europese Commissie tikt staatssecretaris Henk Bleker op de vingers vanwege zijn intentie om de Europese natuurdoelen af te breken.
  Lees artikel van D66-site / lees Volkskrantartikel / lees letterlijke vraag dhr. Gerbrandy D66 en antwoord Europese Commissie
 • 11 april 2011

  Groen hart - column Volkskrant

  Afgelopen zaterdag 9 april was de column 'groen hart' van Caspar Janssen te lezen in de Volkskrant.
  Bekijk hier de column
 • 4 april 2011

  Oproep om Natuurrechten te kopen bij Vroege Vogels

  Zondag 3 april heeft vara's Vroege Vogels opnieuw aandacht geschonken in haar radiouitzending aan Recht op Natuur.
  Beluister de uitzending
 • 31 maart 2011

  Kolder in de kop

  Staatssecretaris Bleker, die natuur in zijn portefeuille heeft, zoekt telkens weer andere legitimeringen voor zijn draconische bezuinigingen op natuur en het onttakelen van steeds meer beschermingsbepalingen.
  Lees verder
 • 30 maart 2011

  Help mee de actie Recht op Natuur tot een succes te maken!

  We hebben alle hulp hard nodig om de actie Recht op Natuur tot een succes te maken. Daarom vragen we iedereen om in de eigen omgeving mensen attent te maken op de mogelijkheid om eigen Natuurrechten te kopen. Stuur ze de link naar www.rechtopnatuur.nl, bijvoorbeeld via hyves, linkedin, facebook, of gewoon per mail.Alvast bedankt!
 • 27 maart 2011

  Recht op Natuur: staatssecretaris Bleker voor de rechter

  Op zondag 27 maart was Jaap Dirkmaat van Das&Boom bij Vara’s Vroege Vogels. Beluister de uitzending
  Lees verder
 • 22 maart 2011

  Das&Boom op TV bij Vroege Vogels

  Op dinsdag 22 maart was Jaap Dirkmaat van Das&Boom op televisie bij Vara’s Vroege Vogels. Bekijk de uitzending
 • 16 maart 2011

  Das&Boom stuurt brief met vragen naar Bleker

  Lees de brief [pdf]
 • 4 maart 2011

  Bezuinigingen op natuur blijken geen geldkwestie

  In Trouw liet Staatsecretaris Bleker 2 maart 2011 er nu voor het eerst geen twijfel meer over bestaan. De bezuinigingsplannen, die natuur onevenredig zwaar treffen, hebben wat hem betreft niets te maken met benodigde terugdringing van de staatsschuld.
  Lees verder
 • 16 februari 2011

  Das&Boom nieuw leven ingeblazen

  In 2006 heeft Vereniging Das&Boom zichzelf als eerste en enige natuurbeschermingsorganisatie opgeheven wegens het behalen van de gestelde doelen. De huidige voornemens van het kabinet-Rutte voor draconische bezuinigingen op het natuurbudget, noodzaken Das&Boom om haar werkterrein weer over de volle breedte uit te breiden.
  Lees verder